Dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Podmínky získání dotace 

3.výzva pro rodinné domy byla vyhlášena Státním fondem životního prostředí 22. října 2015. Poprvé je časově neomezená, o dotaci je možné žádat průběžně až do konce roku 2021.

Cílem tohoto programu je snížit náklady spojené s ohřevem vody. Dotaci lze získat na solární termický systém na přípravu teplé užitkové vody a to ve výši 35 000,- a 50 000,- na solární termický systém na přípravu teplé užitkové vody a přitápění.

Mimořádný dotační bonus ve výši 10 000,- pro majitele rodinných domů za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s dotací z 2. a 3. vlny kotlíkových dotací.

Kdo může o dotaci žádat?

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Jak požádat o dotaci?

Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

 

Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti

Formulář žádosti o podporu vygenerovaný informačním systémem Programu a opatřený vlastnoručním podpisem žadatele.

Odborný posudek vystavený oprávněnou osobou. Skládá se z projektové dokumentace a  energetického hodnocení budovy v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace.

Krycí list technických parametrů vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy. Předkládá se v listinné podobě a zároveň v elektronické strojově čitelné podobě (prostřednictvím webového rozhraní systému pro evidenci žádosti). Interaktivní formulář krycího listu je k dispozici na webových stránkách Programu

Výpis z katastru nemovitostí je vyžadován originál tohoto dokumentu nebo jeho prostá kopie, ne však starší 90 dní.

Soupis faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření. Soupis musí být opatřen vlastnoručním podpisem.

Faktury za realizaci podporovaného opatření, faktury za zhotovení odborného posudku. Faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují. Předkládají se v prosté kopii nebo v originále.

Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list, případně smlouva o dílo). Soupis vystavený dodavatelem se přikládá k jednotlivým fakturám nebo souhrnně a musí obsahovat zejména vyznačení způsobilých výdajů v souladu s kapitolou 6, celkovou cenu a celkovou cenu včetně DPH. U způsobilých výdajů musí být uvedeno přesné označení použitých výrobků. V případě, že je použit výrobek ze SVT, tak i jeho SVT.

Potvrzení o úhradě projektu. Pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad. Jako potvrzení o úhradě lze využít také potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem. Předkládá se originál nebo prostá kopie.